39. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi -POSTER BİLDİRİLERİ


  1. Çocuklarda Pulmoner Metastazektomi deneyimlerimiz K Karadeniz Cerit*, AC Bakır*, N Eker**, G Kıyan*
  2. İnfant ve çocukluk döneminde trakeostomi uygulaması yapılan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi C İsbir*, L Taşan*, H Taşkınlar*, M Alakaya**, A Naycı*
  3. Otolog kan yaması ile plöredezis çocuklarda uzamış hava kaçağının tedavisinde etkili bir yöntemdir A Eyvazov*, AC Bakır*, N Valiyev**, K Karadeniz Cerit*, E Erdem Eralp***, G Kıyan*
  4. Çocuk cerrahlarının spinal deformiteler için yapılan posterior düzeltme cerrahisi sonrası hemotoraksa bakış açısı A Kapısız, C Kaya, R Karabulut, Z Türkyılmaz, K Sönmez
  5. Pnömomediastinum; bir çocuk cerrahisi kliniğinin deneyimi ME Boleken*, M Çakmak*, OH Kocaman*, T Günendi*, O Dere**, ME Dörterler*
  6. Covid-19 Pandemisi Öncesi ve Sırasında Yabancı Cisim Aspirasyonu Şüphesiyle Bronkoskopi Yapılan Olguların Karşılaştırılması K Öztürk, Ö Boybeyi, T Soyer
  7. Özofagus Atrezisi Ve/veya Trakeoözofageal Fistül Ameliyatı Olan Çocuklarda Antikor Eksikliği F Özcan Sıkı*, İ külhaş çelik**, M Sarıkaya*, M Gündüz*, T Sekmenli*, h artaç**, İ Çiftçi*
  8. Bochdalek Hernisi: 15 yıllık Deneyim F Ersoy*, D Uğurlu*, A Asadzade*, M Çağlar Oskaylı*, SH Özümüt**, E Uzun*, Ç Ulukaya Durakbaşa*
  9. Çocuklarda Primer Spontan Pnömotoraks Yönetimi: Türk Çocuk Cerrahlarında Güncel Uygulamalar S Sağ, L Elemen
  10. Çocukluklarda spontan pnömotoraks; Radyolojik ve genetik analiz bulguları eşliğinde değerlendirme AH Şahin*, G Angın**, HB Gerik-Çelebi**, A Çelik**, MS Yılmaz**
  11. Ateşli Silah Yaranması Nedeniyle Oluşan Bronko-Kutanöz Fistülü Tedavisinin Yönetimi B Beger, L Soysal, C Etgül
  12. Neonatal dönemde sağ aksesuar bronş nedeniyle sağ üst lobektomi F Hüseynov*, G Amiraslanova*, A Musayev**, J Naghiyev**


  1. İlerlemiş inflamatuar miyofibroblastik tümörlü bir çocuk hastada inferior vena kava ve portal ven replasmanı ile canlı donör karaciğer nakli M Bülbül*, E Ergün*, EO Kırımker**, A Varan***, Z Kuloğlu****, S Fitöz*****, T Kendirli******, D Balcı**, K Karayalçın**, M Bingöl Koloğlu*
  2. Hiperinsülinemik hipoglisemi ve koledok kisti birlikteliği olan hastada karaciğer nakli M Bülbül*, A Gurbanov*, A JAFAROV*, K Bahadır**, E Ergün*, EO Kırımker***, S Fitöz****, Z Kuloğlu*****, K Karayalçın***, D Balcı*, M Bingöl Koloğlu*
  3. Bükülebilir Endoskopi Eşliğinde Transgastrik Apse drenajı: Olgu sunumu P Khalilova, A JAFAROV, D İnal, E Ergün, M Bingöl Koloğlu
  4.Mezenkimal hamartom: Nadir bir karaciğer kisti SA Bostancı*, A Ertürk*, VS Çayhan*, ML Develi**, S Özkan**, ME Öcal*, MN Azılı***, E Şenel***
  5. Canlı vericili karaciğer nakli yapılan bir hastada geç dönemde gelişen biliomaya sekonder perikardiyal effüzyon P Khalilova*, E Ekiyor*, N Dikmen**, M Ramoğlu***, E Ergün*, S Fitöz****, E Tutar***, M Bingöl Koloğlu*
  6. İki Olgu İle Nadir Bir Hastalık Olan Çocukluk Çağı Safra Kesesi Adenomyomatozisi Yönetimi E Bilaloğlu*, Y Kart*, L Duman*, RO Yücel**
  7. Fokal Konjenital Hiperinsülinizmin Multidisipliner Tedavisi B PİŞİREN*, Ö Boybeyi*, O Gözmen**, MP Cengiz**, M Tuncel***, T Soyer*, H Demirbilek**
  8. Duodenal Duplikasyon Kistinin Taklit Edebilen Bir Antite – Koledokosel E Evin, P Khalilova, E Ekiyor, E Ergün, M Çakmak, U Ateş
  9. 21 Aylık Çocukta Dev Karaciğer Kitlesi F Özcan Sıkı, M Sarıkaya, M Gündüz, T Sekmenli, İ Çiftçi
  10. Yenidoğanda Spontan Safra Kesesi Perforasyonu Olgu Sunumu M Kutlu, M Can
  11. Çocuk Hastada Ventrikuloperitoneal Şantın Beklenmeyen Komplikasyonu: Hepatik Psödokist B Beger*, ME Akyol**, L Soysal*, C Etgül*, B Sönmez***
  12. Çocuklarda karaciğerin andiferansiye embriyonal sarkomunun tedavisi – tek merkez deneyimi E Ekiyor, P Khalilova, E Ergün, M Bingöl Koloğlu
  13. Roux-en-y hepatikojunostomi sonrası postprandial epigastrik ağrının nadir bir nedeni A Kapısız, C Kaya, R Karabulut, Z Türkyılmaz, K Sönmez


  1. Atnalı Böbreğin Travmatik Rüptürü Üzerine Bir Olgu Sunumu MB Tepe*, B Erginel*, F Gün Soysal*, M Savran Karadeniz**, E Keskin*
  2. Travmatik özofagus perforasyonunda konservatif olarak tedavi edilen bir olgunun sunumu AG Kiriş Uzun, EE Erten, AU Uzun, SA Bostancı, E Şenel
  3. Tomografide Akciğer Yaralanmasını Taklit Eden Covid-19 Hastalığı Bulguları T Sekmenli, F Özcan Sıkı, M Sarıkaya, G Kaygısız Bayındır, M Gündüz, İ Çiftçi
  4. 15 yaş erkek hastada travmatik penil fraktür olgu sunumu B Karaaslan, M Akalın, G Karakulak, CB Ünal
  5. Çocuklarda Künt abdominal Travmada İzole Serbest Sıvı: Takip mi veya Ameliyat mı? L Soysal, C Etgül, B Beger
  6. Ateşli Silah Yaranması Nedeniyle Oluşan Bronko-Kutanöz Fistülü Tedavisinin Yönetimi B Beger*, L Soysal*, C Etgül*, B Sönmez**
  7. Çocuk cerrahlarını bekleyen yeni bir alan: çocuklarda yara bakımı S Demir*, N ERYILMAZ**, İ Akbaş*, SA Bostancı*, K GERİDÖNMEZ KİRKİT**, EE Erten*, VS Çayhan*, ON İŞ*, E Şenel***
  8. At Isırmasına Bağlı Komplet Üretral Rüptürün Eşlik Ettiği Penisin Fraktürü Ve Subtotal Amputasyonu F Hüseynov*, A Musayev**, G Amiraslanova*, J Naghiyev**
  9. Çocuklarda Pilonidal Sinüs Tedavisinde Fenol Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi M Hüseynov
  10. Vücut kitle indeksinin çocukluk çağında kalıcı tünelli intravaskuler kateter yerleştirilmesi komplikasyonları üzerine etkisi E Aydın Yıldırım, O Ulusoy, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, F Akgür
  11. Devomfaloselde Dural Greft Ve Sürekli Kompresyon Bandajı İle Onarım İ Sürer, GB Bahadır, SE Ünlü Ballı, HE Atasever, ö ekici, G Korkmaz, İ YILDIRIM, E Mambet, S Demirbağ
  12. Travma Sonrası İnsidental Tespit Edilen Ekstrahepatik İntraabdominal Kist Hidatik Olgu Sunumu M Metin*, H Kahraman**, N Çoşkun*, H İpek*, G Doğan*, ÇE Afşarlar*
  13. Çocukta Akut Apendisiti Taklit Eden Nadir Bir Durum: Çekum Divertiküliti S Bayram*, Y TOLU GÖKHANER**
  14. Şilotoraksta kaçağın fibrin yapıştırıcı/poliglikolik asid keçesi kombinasyonu ile tedavisi N Valiyev*, AC Bakır**, K Karadeniz Cerit**, G Kıyan**

  1. Hematüri Yakınması ile Başvuran Hastalarda Sistoskopik Değerlendirme Sonuçlarımız G Akyol, Aİ Anadolulu, A Canmemiş, RB Erdoğan, ŞK Özel, Ç Ulukaya Durakbaşa
  2. Hipospadias Cerrahisi Uygulanan Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi AT Başer, M Yazıcı
  3. Termokoter ile tek kullanımlık metal kaplama sünnet aparatı birlikteliği: NeroAlisklamp™ NF Aras
  4. Çocuklarda Sleeve rezeksiyon ve Giyotin yönemiyle yapılan sünnetlerin karşılaştırılması MS Kaya, AE Karakaya, FSM Kavan, AG Güler
  5. Gliomatozis peritonei’li bir over teratomu olgu sunumu P Yorulmaz*, AE Hakalmaz*, C Samancı**, S Ocak***, N Çomunoğlu****, G Topuzlu Tekant*****, Y Söylet*
  6. Transvers testikuler ektopinin eşlik ettiği bir Persistan Mullerian Kanal Sendromu olgusu S Arabul Aydoğdu, O Bosnalı, D Yiğit, Aİ Dokucu
  7. 46,XY 17α-hidroksilaz/17,20-liyaz eksikliği olan bir ergende bilateral testiküler Leydig hücreli tümör AN Abay, İ Karaman, E Kurnaz, Ş Savaş Erdeve, S Çetinkaya, N Arda, A Karaman
  8. Herlyn-Werner-Wunderlich sendromu bizi şaşırtmaya devam ediyor: Tıkalı transvers vajinal septumlu sağ tek taraflı uterus ve iletişimsiz kaviteli sol rudimenter horn AN Abay, A Karaman, N Genel, Y Taşçı Yıldız, İB Gültekin, İ Karaman
  9. OHVIRA sendromunda hymen koruyucu cerrahi teknik FSM Kavan, AG Güler, MS Kaya, AE Karakaya
  10. Nadir bir pediatrik skrotal kitle nedeni: vazit D Gürel
  11. Travmatik Testis Amputasyonu: Olgu Sunumu AO Ali*, B Erginel*, MB Tepe*, MS Karadeniz**, FG Soysal*, E Keskin*
  12. Adolesanda Üretral Yabancı Cisim:Olgu Sunumu S Akman, F Sezer, BH Güvenç


  1. Servikal Teratomlu Olguda EXIT Prosedürü A Parlak*, S Özkaya*, F Çelik*, Ş Selim*, HM Ürekli*, AN Gürpınar*, S Akesen**, B Yavaşçaoğlu**, S Gören**, F Kocael***, H Özkan***, N Köksal***, B Çetinkaya Demir****
  2.TACRD ve VACTERL Birliktelikleri Hakkında Yayınlanmış Literatürler Arasında Trakeal Agenezili Özgün Bir Olgu S Cansaran*, C Gül*, SS Mohamed**, A Celayir*
  3. Nadir görülen iki yenidoğan umblikus anomalisi olgusu; Umblikal kord hernisinde Meckel divertikülü ve urakal kist anomalisi A Kalyoncu Ayçenk*, O Yalçın*, V Altınok**, G Kaykı***
  4. Monokoryonik İkiz Bebeklerde Duodenal Atrezi M Öztürk*, B Erginel**, F Basar**, E Özatman**, F Soysal**, E Keskin**, M Karadeniz***
  5. Erken Tanılı Mekel Divertikülü Perforasyonlu İki Preterm Yenidoğan Bebek MH Çakmak, S Cansaran, A Celayir
  6. Sorunsuz bir primer anastomoz yapılan özofagus atrezisi vakasında beklenmedik komplikasyon S Yıldız, C Erdener, ÜN Başaran
  7.Nadir Görülen Bir Olgu: Rektal Atrezi Hİ Özdemir, ZG Temir
  8. Konjenital Erüpsiyon Kistinde Ameliyat Zamanlaması: Olgu Sunumu Y Polat, S Cansaran, B Erdeve, A Celayir
  9.Prematüre bir yenidoğanda dev over kisti ÜN İrdem Köse*, E Doğan*, C Geyik**, İ Okur***, MB Özkan****, İ Karaman*, A Karaman*
  10. Kanlı dışkılamanın eşlik ettiği perinatal ovarian torsiyon İB Usta, F Beci, E Arslan, Hİ Tanrıverdi
  11.Yenidoğanda nadir bir intestinal perforasyon nedeni: Adams Oliver Sendromu G Gerçel*, Aİ Anadolulu**
  12.Sezaryen sırasında oluşmuş iyatrojenik fetal anal yaralanmanın stomasız başarılı sfinkter onarımı M Akman
  13. Kontrast çalışma esnasında gelişen aspirasyon ve yanlışlıkla görüntülenen Tip C özofagus atrezisi seyri F Mehmetoğlu
  14.Anne ve Kızda Konjenital İnce Barsak Atrezisi: Tesadüf mü, Ailesel Geçişli mi? MH Çakmak*, S Cansaran*, AM Abdi**, A Celayir*


  1.Çocukluk çağında giderek artan bir tehlike; mıknatıs yutulması A Bilen, O Ulusoy, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
  2. Perkütan endoskopik gastrostomi ile eşzamanlı rutin antireflü cerrahi yapılmalı mıdır? : 16 yıllık tek merkez deneyimi S Aydöner, G Erkoç, F Ersoy, A Pirim, D Uğurlu, N Gülçin, Ç Ulukaya Durakbaşa
  3. Anorektal Malformasyonlar, Cinsiyet, Eşlik Eden Anomaliler Ve Morbidite T Erdem Şit, A Celayir
  4. Tam kat rektal biyopsi: 11 yıllık tek merkez deneyimi N Gülçin*, F Ersoy*, G Erkoç*, Aİ Anadolulu*, MÇ Oskaylı*, SŞ Özkanlı**, Ç Ulukaya Durakbaşa*
  5. Koroziv hasar nedeniyle oluşan mide çıkış obstrüksiyonları tedavisinde laparoskopik gastrojejunostomi M Cevhertaş, Ü Çeltik, E Divarcı, MO Ergün, A Çelik
  6. Malrotasyon eşlik etmeyen ince barsak volvulusları: Klinik bulguların ve cerrahi sonuçların değerlendirilmesi B Karbuzoğlu*, B Toker Kurtmen*, G Köylüoğlu**
  7.Okul çağındaki anorektal malformasyonlu çocuk ve adölesanların fekal ve üriner kontinans ve hayat kalitesi değerlendirilmesi EE Erten*, Cİ Öztorun**, ME Öcal*, T Örnek Demir*, SA Bostancı*, VS Çayhan*, MN Azılı**, E Şenel**
  8.Mid-aortik Sendrom ve Ölümcül Komplikasyonu MA Akay*, S Metin*, O Varlıklı*, GE Yıldız**
  9.Kısa ve uzun segment Hirschsprung hastalığı ile total kolonik aganglionozisin cerrahi sonuçlarının karşılaştırılması Cİ Öztorun*, EE Erten**, SA Bostancı**, A Ertürk**, VS Çayhan**, AU Uzun**, D Güney*, MN Azılı*, E Şenel*
  10.Alvarado Ve Aır Skorlarının Apandisit Prognozunda Ve Yatış Süresinde Yeri Var Mı? E Mammadov*, G Küçük**
  11. Somali, Mogadişu'daki bir üçüncü basamak hastanede gastrointestinal atrezili olguların epidemiyolojik özellikleri ve sonuçları: 5 yıllık geriye dönük bir çalışma SS Mohamed*, A Küçük**, A Saraç***, MK Adam*
  12.Prematür İnfantlarda Hipertrofik Pilor Stenozu: Ultrasonografik Kriterlerin Gözden Geçirilmesi Ö Erincin*, B Toker Kurtmen*, G Köylüoğlu**
  13.Laparoskopik Stamm gastrostomi: tekniğimizin orta dönem sonuçları S Sertkaya, E Özçakır, M Kaya
  14.İnvajinasyonda Ultrason Eşliğinde Hidrostatik Redüksiyonun Kullanımına İlişkin Klinik Deneyim RB Erdoğan*, G Akyol*, D Uğurlu*, F Ersoy*, SG Bozbeyoğlu**, Aİ Anadolulu*, Ç Ulukaya
  15.Laparoskopik apendektomide LigaSure™ ile güvenli apendiks güdüğü kapatma Ş Kurtuluş
  16.Meckel Divertikülü ve Farklı Klinik Presentasyonlar; 13 Yıllık Deneyim S Metin*, MA Akay*, O Varlıklı*, L Elemen**, GE Yıldız***


  1.Okul Öncesi Yaş Grubu İçin Nadir Bir Tümör: Memenin Sekretuvar Karsinomu, Sentinel Lenf Nodu Örneklemesi ile birlikte Modifiye Radikal Mastektomi A Karaman*, V Vural**, E Donk*, J Abdullayev*, E Güler***, E Durmaz****, HE Peşterelli*****
  2.Çocukluk Çağı Taşlı Yüzük Hücreli Müsinöz Kolon Adenokarsinomları Deneyimlerimiz B Erginel*, N Mustafayeva*, MS Karadeniz**, FA Canbaz*, FG Soysal*, E Keskin*
  3. Tekrarlayan perianal apse atakları ile başvuran çocukta sakrokoksigeal teratom olgusu A Kapısız, C Kaya, R Karabulut, Z Türkyılmaz, K Sönmez
  4. Çocuklarda tiroid kanserlerinde santral - lateral boyun diseksiyonuna multidisipliner yaklaşım S Beton*, P Khalilova**, E Ekiyor**, E Ergün**, S Alpergin*, E Özsu***, Z Şıklar***, K Ceyhan****, Ç Soydal*****, S Kaynak Şahap******, S Fitöz******, Ö Selvi Can*******, U Ateş**, G Göllü**
  5.Lenfatik Malformasyonların Tedavisinde Bleomisin Enjeksiyonunun Etkinliği Ve Klinik Sonuçları F Özcan Sıkı*, M Sarıkaya*, M Gündüz*, T Sekmenli*, Y Köksal**, İ Çiftçi*
  6.Pediatrik apendiks karsinoid tümörü yönetimi: Tek merkez deneyimi S Sağ*, B Kemal Okatan**
  7.14 yaşında erkek hastada tıkanma sarılığı oluşturan pankreas başı kitlesi : Ampulla Vater adenokarsinomu F Serttürk*, E Ergün*, EO Kırımker**, S Fitöz***, T Kutluk****, M Bingöl Koloğlu*
  8. Pankreasın Solid Psödopapiller Tümörü: Tek Merkez Deneyimlerimiz B Can*, G Şalcı*, GP Reis**, HS Yalçın Cömert*, M İmamoğlu*, H Sarıhan*
  9. Overin Steroid Hücreli Tümörü : Olgu Sunumu M Karayazılı*, HG Balkı**, E Ataseven***, G Serin****, S Özen**, E Divarcı*, O Ergün*, Ü Çeltik*, A Çelik*
  10. Çocuklarda Nadir Görülen Bir Over Tümörü: Müsinöz Kistadenom G Sarıaslan, K Tutuş, S Türker Çolak, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan, R Tuncer
  11.İnfantta nadir bir kitle: Göğüs ön duvarının lipoblastomu B Kurucu*, Ş Yeşil*, Ö Cesur**, Y Bozdağ*, G Şahin*, A Karaman**
  12.Çocukluk Çağında Gonadal Teratomların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma B Arı, A Celayir
  13. Dezmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör: Olgu Sunumu B Beger, L Soysal, C Etgül
  14. Çocukluk çağı renal hücreli karsinom: bir olgu sunumu MS Kaya, AE Karakaya, FSM Kavan, AG Güler
  15. Gluteal Bölgede Lenfatik Malformasyonlu Çocuk Hastalarda Bleomisin Enjeksiyonunun Etkisi F Özcan Sıkı, M Sarıkaya, T Sekmenli, M Gündüz, İ Çiftçi


  1. Çocuklarda Adneks Kistlerinin Takibinin Yeniden Gözden Geçirilmesi D Sevinç*, B Toker Kurtmen*, G Köylüoğlu**
  2. Klinik vizitlerde sağlık ekibi: Çocuk cerrahisi eğiticilerin perspektifinden roller ve sorumluluklar N Çelik*, S Turan**
  3. Pilonidal sinüs tedavisinde 3 farklı tekniğin karşılaştırılması G Gerçel*, Aİ Anadolulu**
  4. Matür Kistik Teratomlu Çocuklarda Nüks ve Metakron Hastalık: Tek Merkez Deneyimi D Sevinç*, B Toker Kurtmen*, MO Öztan**
  5. Ventriküloperitoneal şant ilişkili cerrahi gerektiren abdominal komplikasyonların yönetimi B Dağdemir Ezber*, S Hancıoğlu*, PN Cinel*, B Yağız*, C Çokluk**, D Demirel*
  6. Pediatrik komplike apandisitin yeni biyobelirteçleri olarak CRP/albumin oranı ve monosit/lenfosit oranı kullanılabilir mi? C Salman Önemli*, K Evren Şahin*, Ö Atacan**, O Kağnıcı**
  7. Adolesan hastalarda pilonidal hastalık için Gips prosedürü A Kapısız, C Kaya, N Emaratpardaz, R Karabulut, Z Türkyılmaz, K Sönmez
  8. Çocukluk çağında nadir bir olgu: nazoduodenal kateter ile ilişkili bronş rüptürü E Kırcalı, O Ulusoy, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
  9. Şilöz asit tedavisi yönetiminde lenfanjiografi ve medikal tedavinin yeri M Çelenk*, F Uzunkaya**, CB Aker***, S Hancıoğlu*, G Çaltepe***, D Demirel*
  10.Infantlarda Perkutan İnguinal Halka Kapatılması Yöntemi Ve Açık High Ligasyon İndirekt İnguinal Herni Onarımın Karşılaştırılması MA Narsat
  11.Pediatrik Amyand herni deneyimimiz ve literatür taraması A Kapısız, C Kaya, R Karabulut, Z Türkyılmaz, K Sönmez
  12. Paratiroid Adenomlu Çocuklarda Ameliyat Öncesi Tc-99 MIBI ile İşaretleme ve Ameliyat Esnasında Gama Prob Yardımlı Minimal İnvaziv Paratiroidektomi N Tekin*, Y Kart*, L Duman*, M Atar**, ÖR Tarhan***