25. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi - Kuşadası - AYDIN

Kayıt

Kongre kayıtları

Açılış Programı

Mesut Yazıcı, Ayşe İslamoğlu, Nizamettin Kılıç, Hüseyin İlhan

Tarihçe Oturumu
Oturum Başkanları: Cenk Büyükünal, Hüseyin İlhan, Nizamettin Kılıç


• Türkiye'de Çocuk Ürolojisi'nin tarihçesi; Ünal Zorludemir
• Cerrahide Burow üçgenleri ve varyantlarına tarihsel bir bakış; Ali Avanoğlu
• Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitiminde ilkler: Bir kadın çocuk cerrahı; Canan Aldırmaz Ağartan, Ayşenur Celayir
• Avrupa Tıp Birliği UEMS ile TÇCD ilişkilerinin tarihsel gelişimine bir bakış; E. Tolga Dağlı

PANEL 1 (ORTAK)
Anorektal malformasyonlarda uzun dönem sonuçlar: Multidisipliner yaklaşım

Oturum Başkanları: Ender Arıtürk, Mustafa Melikoğlu, Ayşe İslamoğlu
• Gastrointestinal sorunlar ve kontinans; Mehmet Surhan Arda
• Ürolojik sorunlar; Pelin Oğuzkurt
• Hemşirelik bakımı; Meltem Polat


ARA


KONFERANS 1

Dünden bugüne çocuk cerrahisi
Ata Erdener

Cole Emmerich

ARA

PANEL 1
Oturum Başkanı: Özlem Boybeyi

Karın ön duvarı defektlerinin cerrahisi ve hemşirelik bakımı
Gülşen Ay Türker, Özlem Boybeyi


ÖĞLE ARASI

ORTAK PANEL 2 Şimdi Olsa Yapmazdım !

Mustafa Melikoğlu, Ata Erdener, Yunus Söylet, Ferit Bernay

KONFERANS 2

Cerrahi Birimlerde ve Uygulama Alanlarında İnavasyon Kültürü Oluşturma: AR_GE tabanlı işbirlikleri
Nurdan Akçay Didişen

Cole Emmerich

ARA

 • SB-1. İnteraktif Robotun Çocuklarda Ameliyat Sonrası Dönemde Anksiyete, Mobilizasyon ve Ebeveyn Memnuniyetine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma ; SY Topçu*, R Semerci**, M Akgün Kostak***, Ö Güray****, S Sert****, G Yavuz**** / *Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hemşireleliği ABD, Edirne, Türkiye **Koç Ünversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye ***Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Edirne, Türkiye ****Trakya Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Servisi, Edirne


  SB-2. Evde Stomalı Çocuğa Bakım Veren Annelerin Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma ; G Korkmaz Yenice, FI Esenay , Ankara Üniversitesi
  SB-3. Yanığı Olan Adölesanlarda Benlik Saygısı İle Sosyal Anksiyete Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi; D Suluhan*, E Sağıroğlu**, S Demir***, D Yıldız*, M Onat****, E Şenel***** / *Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. **Ankara Bilkent Şehir Hastaneleri, Çocuk Hastanesi; Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi ***Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Bilkent,Ankara ****Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Türkiye *****Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
  SB-4.Çocuk Yanık Hastalarında Hidroterapinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu; N Çetintaş Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Bilkent,Ankara

KONFERANS 3

Yenidoğanlarda cerrahi işlem sonrası ilk beslenme: Emzirme danışmanlığının önemi

Nazmiye Nasuflar

Cole Emmerich

ARA

 • SB-5. Çocuk Cerrahisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Ebeveynlerin Stres Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi; NG Özer Özlü*, EA Kankaya*, F Vural*, N Nasuflar** / *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı , **Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı


  SB-6.Günübirlik Cerrahi Geçiren Çocuk Hastalarda Ebeveynler İçin Postoperatif Ağrı Değerlendirme Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması; B Uğraş*, Z Özdemir Köken** / *Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Ankara **Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hemşireliği Bölümü, Ankara
  SB-7.Pediatrik Anorektal Malformasyon İle İlgili 2018-2022 Yılları Arasında Yapılan Yayınların İncelenmesi; NG Özer Özlü, F Vural Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
  SB-8Özafagus Atrezisi ve Trakea-Özafagual Fistül Tanılı Hastanın Olası Hemşirelik Sorunlarının Kavram Haritası ile İncelenmesi; G Korkmaz Yenice, FI Esenay Ankara Üniversitesi
  SB-9.Kısa Barsak Sendromu Olan Yenidoğanda Seri Transvers Enteroplasti: Bir Olgu Sunumu; E N Söyler*, N Çelik*, E Şenel** / *Ankara Bilkent Şehir Hastaneleri, Çocuk Hastanesi; Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi **Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
  SB-10. Karaciğer Nakli Olmuş Çocuk Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı; TA Sezer, G Korkmaz Yenice Ankara Üniversitesi
  SB-11 Çocuklarda Basınç Yaralanmaları ve Önlenmesi ; D Suluhan*, E Sağıroğlu**, D Yıldız* / *Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. **Ankara Bilkent Şehir Hastaneleri, Çocuk Hastanesi; Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi

  SB-12. Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinde Merhamet Yorgunluğu Ve Yordayan Faktörlerin İncelenmesi; EA Kankaya*, NG Özer Özlü*, F Vural*, A İslamoğlu**, B Eroğlu** / *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı **Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Cole Emmerich

ÖĞLE ARASI

KONFERANS 4

Çocuklarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası kanıta dayalı uygulamalar

Nazife Gamze Özer Özlü

PANEL 2

Oturum Başkanı:Seher Sarıkaya Karabudak

Çocuk cerrahisi hemşireliğinde aile merkezli bakım yaklaşımında ağrı yönetimi uygulamaları

Funda Güler, Aysun Keskinateş Men

Dernek faaliyetleri ve üyelik kabulü

PANEL 3

Oturum Başkanı:Ali Tekin

Ürodinami yapmak çok zor!!!

Ezgi Altun Tanıl, Nazan Kavak Çelik, Fadime Kahraman

ARA

 • SB-13. İşeme Bozukluğu Olan Çocuklara Üroterapi Tedavisi: Kamu Hastanesinde Yeni Kurulan Pelvik Taban Rehabilitasyonu Ünitesinin Erken Dönem Sonuçları; N Akgün*, R Altuntaş**, A Özyer***, D Yiğit*, S Kanyılmaz***, Aİ Dokucu*, Ö Kuru*** / *Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği, İstanbul **Serbest Çalışan ***Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul


  SB-14. Pandemi Sürecinde Çocuklarda Ev Kazası Sıklığı Ve İlişkili Faktörler: Bir Şehir Hastanesi Örneği; ŞA Gazioğlu*, G Deniz Büyüksoy**, S Demir*, E Şenel*** / *Ankara Bilkent Şehir Hastaneleri, Çocuk Hastanesi; Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi **Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Kırşehir, ***Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
  SB-15. Covid 19 Pandemisi Korozif Madde İçimi Tanısı İle Başvuran Hasta Sayısını Nasıl Etkiledi?; F Kahraman, A Keskinateş Men Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Aydın
  SB-16. Adölesan Dönem Cerrahi Hemşireliği; N Ulualan*, AS Baykara**, M Fındık* /*Eskişehir Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Klinik Hemşiresi **Eskişehir Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

KAPANIŞ OTURUMU

Kapanış ve Kongre Değerlendirmeleri

KONGRE BAŞKANI
Ayşe İslamoğlu
Kongre Sekreterleri
Nurdan Akçay Didişen
Meltem Polat

Dernek Yönetim Kurulu
Ayşe İslamoğlu
Birsen Eroğlu
Meltem Polat
Meltem Uyar Şevik
Nurdan Akçay Didişen
Nazmiye Nasuflar
Derya Suluhan
Düzenleme Kurulu
Ayşe İslamoğlu
Birsen Eroğlu
Meltem Polat
Meltem Uyar Şevik
Nurdan Akçay Didişen
Nazmiye Nasuflar
Aysun Keskinateş Men

Bilimsel Kurul
Meryem Yavuz Van Giersbergen
Nurdan Akçay Didişen
Derya Suluhan
Nurdan Gezer
Figen Yardımcı
Seher Sarıkaya Karabudak